picnik
picnik

تعبير خواب كشيدن دندان,تعبير خواب دندان شكسته,تعبير خواب افتادن دندان جلو,تعبير افتادن دندان در خواب,تعبير خواب دندان مصنوعي,تعبير خواب دندان كشيدن,تعبير خواب دندان لق,تعبير خواب دندان درآوردن,تعبير خواب دندان خراب,تعبير خواب افتادن دندان آسياب,تعبير خواب افتادن دندان نيش,تعبير خواب دندان پوسيده,تعبير خواب افتادن دندان,تعبير خواب شكستن دندان,تعبير خواب دندان افتادن,تعبير دندان در خواب,تعبير شكستن دندان در خواب,تعبير خواب دندان درد,تعبير خواب كنده شدن دندان,تعبير دندان شكسته در خواب,تعبير كشيدن دندان در خواب,تعبير خواب دندان جلو

تعبير خواب دندان و تعبير خواب افتادن دندان و تعبير خواب دندان افتادن و تعبير خواب شكستن دندان

تعبير خواب شكستن دندان,تعبير خواب دندان افتادن,تعبير خواب دندان,تعبير خواب افتادن دندان

تعبير خواب دندان | تعبير خواب افتادن دندان | تعبير خواب شكستن دندان | تعبير خواب دندان افتادن

 

تعبير خواب دندان از ديد چندين عالم بزرگ تعبير خواب:

تعبير خواب دندان امام جعفر صادق

ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بيت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه.  پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خويشان.

تعبير خواب دندان حضرت دانيال

دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن  باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد

تعبير خواب دندان منوچهر مطيعي تهراني

دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند كه دندان هاي فك بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فك زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا كه هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت كند كه دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فك پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحكام شان در دهان معرف ارزش و استحكامي است كه افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي كرسي همسر و پدر و مادر هستند ودندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند كه دندانش كف دست يا روي زمين افتاده دو حالت  دارد: اگر دندان با خاك كثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يكي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاك آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين كه آن دندان كدام است. گفتم كه دندان هاي كرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران.

اگر بيننده خواب ببيند كه دندانش را كرم خورده و درد مي كند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند كه دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند كه دندانهايش كثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد كه جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند كه همه دندان هايش كثيف است يا حداقل عادي است يا يكي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي كه دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان كرسي شما درد مي كرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي كنيد و اگر آن را كشيديد و به دست خود يا پزشك بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان كرسي خود را بكشد از شوهرش جدا مي شود.

تعبير خواب دندان شكسته – تعبير خواب دندان شكسته – تعبير ديدن شكستن و افتادن دندان در خواب

تعبير خواب دندان حضرت دانيال:

دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

تعبير خواب دندان محمدبن سيرين :

اگر بيند دندان پيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و به خاك آلوده نگرديد، دليل كه او فرزندي يا خواهري يا برادري آيد، اگر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد، دليل كه از اين جماعت يكي هلاك شود، يا جدا شود، چنانكه هيچكس از وي نشان ندهد. اگر بيند بعضي از دندان بشكست يا ضايع شد،  دليل كه به يكي از ايشان بلا و آفتي رسد. اگر بيند دندان پيشين او كوفته شد، دليل كه او را با چنان كسان خصومت افتد. اگر بيند يكي از دندان پيشين او كنده شد، دليل كه يكي از اين جماعت را سخني زشت گويد و از وي مفارقت جويد.

اگر بيند دندانهاي پيشين او زياده شد يا خوب و پاكيزه شد، دليل كه يكي از كسان را خير و خرمي و زيادي رفعت و منزلت است. اگر بيند در جنب دندان پيشين او دندان زيرين است، دليل كه او دختري آيد. اگر بيند جمله  دندانهايش بر دندانهاي ديگر، چون تاويل دندانهاي پيشين بايد كرد و هر دنداني كه تعلق بدان كس دارد. اگر بيند دندانهايد. ا او از آبگينه بود يا از سيم يا از سفال و مانندآن، دليل كه اجل او نزديك آمده باشگر بيند كه از دل اودندان رسته است، دليل كه زود هلاك شود و بعضي از معبران گويند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضي گويند، دليل كه زود هلاك شود و بعضي گويند، دليل بر جنگ و خصومت است.

تعبير خواب دندان ابراهيم كرماني گويد :

دندان بالا در مقابل چشم است، دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است، دليل بر مادينه كند.  اگر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد، دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مي كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او  راعمري دراز است، چنانكه همه تبارِ خويش را در گور كند.

تعبير خواب دندان جابر مغربي:

اگر بيند كه دندانش درد مي كرد و در دست فرا گرفت، دليل كه منفعت يابد و منفعت از سي درم كمتر نباشد و زياده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت كم از سيصد درم نبوده و زياده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دليل كه مال فراوان يابد. اگر بيند كه از دهان دنداني خون آلود فرا گرفت، دليل كه منفعت را از آن كس است كه آن دندان برگيرد، لكن او مصيبتي رسد. اگر بيند كه بعضي از دندانهايش ناپديد شد، دليل كه به  عدد آن از خويشان وي به غربت روند و به سلامت باز آيند. اگر بيند كه همه دندانهاي وي در ميان زبان جمع شد و ديگر باز جاي خود نشست، دليل كه خويشان وي شكايت كنند از او.

تعبير خواب دندان | تعبير خواب افتادن دندان | تعبير خواب شكستن دندان | تعبير خواب دندان افتادن

تعبير خواب دندان امام جعفر صادق :

ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

اول: اهل بيت خانواده و بستگان.

دوم: مال.

سوم: منفعت.

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: مصرف (گزند و زيان).

ششم: مفارقت وجدائي از خويشان.

تعبير خواب دندان | تعبير خواب افتادن دندان | تعبير خواب شكستن دندان | تعبير خواب دندان افتادن

تعبير خواب دندان علامه مجلسي ( ره):

سقوط دندانهاي بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري

 

تعبير خواب دندان كلي:

 

در جائي ديگر نوشته ام كه دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند كه دندان هاي فك بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فك زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا كه هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت كند كه دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فك پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحكام شان در دهان معرف ارزش و استحكامي است كه افراد نزد ما دارند.

اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي كرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند.

اگر بيننده خواب ببيند كه دندانش كف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاك كثيف  و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يكي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاك آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين كه آن دندان كدام است. گفتم كه دندان هاي كرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند كه دندانش را كرم خورده و درد مي كند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند كه دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي  يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند كه دندانهايش كثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد كه جنبه خانوادگي دارد.

اگر بيننده خواب ببيند كه همه دندان هايش كثيف است يا حداقل عادي است يا يكي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي كه دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان كرسي شما درد مي كرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي كنيد و اگر آن را كشيديد
و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند.

اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

خواب دندان تقريبا براي همه پيش مي آيد با سايت من و تو اوكي همراه باشيد تا از يخش تعبير خواب >تعبير خواب دندادن را مرور كنيم.

متداولترين خواب افتادن دندان عبارت است از:

تعبير خواب كشيدن دندان,تعبير خواب دندان شكسته,تعبير خواب افتادن دندان جلو,تعبير افتادن دندان در خواب,تعبير خواب دندان مصنوعي,تعبير خواب دندان كشيدن,تعبير خواب دندان لق,تعبير خواب دندان درآوردن,تعبير خواب دندان خراب,تعبير خواب افتادن دندان آسياب,تعبير خواب افتادن دندان نيش,تعبير خواب دندان پوسيده,تعبير خواب افتادن دندان,تعبير خواب شكستن دندان,تعبير خواب دندان افتادن,تعبير دندان در خواب,تعبير شكستن دندان در خواب,تعبير خواب دندان درد,تعبير خواب كنده شدن دندان,تعبير دندان شكسته در خواب,تعبير كشيدن دندان در خواب,تعبير خواب دندان جلو

تعبير خواب دندان | تعبير خواب افتادن دندان | تعبير خواب شكستن دندان | تعبير خواب دندان افتادن

مرتبط:

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

تعبير خواب سگ | ديدن سگ در خواب

تعبير خواب مار | ديدن مار در خواب | تعبير خواب مار سياه | تعبير خواب نيش زدن مار

تعبير خواب نوزاد پسر | تعبير خواب زايمان | تعبير خواب نوزاد | تعبير خواب بچه دار شدن | تعبير خواب بارداري | تعبير خواب حامله بودن | تعبير خواب حاملگي

تعبير خواب دندان | تعبير خواب افتادن دندان | تعبير خواب شكستن دندان | تعبير خواب دندان افتادن


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۵۱:۰۱ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

تعبير خواب كوتاه كردن مو با قيچي,تعبير خواب موي بدن,تعبير خواب موي سفيد,تعبير خواب كچل شدن,تعبير خواب موي صورت,تعبير خواب موي بلند امام صادق,تعبير خواب ريختن موي جلوي سر,تعبير خواب تراشيدن موي بدن,تعبير خواب تراشيدن موي سر,كوتاه كردن مو در خانه,تعبير خواب آرايشگاه رفتن,تعبير خواب كوتاه كردن موي سر ديگران,تعبير خواب گيسو,تعبير خواب كوتاهي موي سر زن,تعبير خواب كوتاه كردن مو توسط مرده,تعبير خواب تراشيدن موي بد,تعبير خواب كوتاه كردن مو,تعبير خواب رنگ كردن مو,تعبير خواب ريختن مو,تعبير خواب ريختن مو سر,تعبير خواب ريختن موي سر زن,تعبير خواب رنگ مو,تعبير خواب كوتاهي مو,تعبير خواب ريزش مو,تعبير كوتاه كردن مو در خواب,تعبير خواب مو كوتاه كردن,تعبير رنگ كردن مو,تعبير خواب تراشيدن مو,تعبير خواب قيچي كردن مو,تعبير خواب ريختن مو,تعبير ريزش مو,خواب كوتاه كردن مو,تعبير خواب مو كوتاه كردن زن,تعبير خواب كوتاه كردن موي سر زن,تعبير خواب كوتاه كردن مو با قيچي وتعبير خواب موي سر بدن و صورت و كچل شدن و سفيدي,تعبير خواب مو,كوتاه كردن مو با قيچي وتعبير خواب موي سر بدن و صورت,تعبير خواب شانه,تعبير خواب آرايش كردن,تعبير خواب صورت,تعبير خواب مو در غذا,تعبير مو كوتاه كردن در خواب

تعبير خواب مو , كوتاه كردن مو با قيچي وتعبير خواب موي سر بدن و صورت

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

تعبير خواب مو,تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي,تعبير خواب كوتاه كردن مو

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

ديدن مو در خواب يكي از متداولترين خواب هاي انسان است در اين پست انواع تعبير خواب كوتاه كردن مو را آماده كرديم.

شما هم اگر در خوابتان مو ديده ايد با ما باشيد تا تمامي مواد تعبير ديدن مو در خواب را يك به يك با 7 عالم بزرگ تعبير خواب بررسي كنيم.

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

 

تعبير خواب مو لوك اويتنهاو:

تعبير خواب مو كوتاه كردن آن  غم بلند  قدرت و اهميت شستن آنها  دل نگراني بستن آن  ناراحتي موي قرمز  دوروئي سياه  خوشبختي بور  شادي

تعبير خواب سفيد شدن مو

تعبير خواب موي سفيد شادماني شانه كردن آنها  ضرر در امور كاري گيس كرده  مورد تمسخر واقع شدن فر خورده  براي صنعتگران سود در امور كاري

تعبير خواب ريزش مو ناراحتي سوزاندن آنها  خيانت ، زندگي توام با بدبختي آنها را بيش از حد كوتاه كردن  يك سوگوار در خانواده ژوليده  سوء تفاهم در خانواده

تعبير خواب رنگ كردن موها آنها  دورويي موخوره و يا موهاي در هم ريخته  خوشبختي

 

تعبير خواب مو يوسف نبي عليه السلام گويد:
 ديدن سر تراشيدن از غم بيرون آيد ديدن درازي موي سر درازي عمر باشد ديدن موي سر دراز رنج اندك باشد ديدن موي كندن دليل جدائي از جفت خود باشد

 

تعبير خواب موي بلند امام صادق:تعبير خواب تراشيدن مو بر 5 دليل است حج مسافرت عزت امني دولت

 

تعبير خواب مو خالد بن علي بن محد العنبري:
تعبير خواب كوتاه كردن موي سر  مانند موي سر به مال و عمر طولاني تعبير مي شود

تعبير خواب تراشيدن موي بدن موي زير بغل اداي وام و قرض است

تعبير خواب كوتاهي مو زلف درستكاري است

 

تعبير خواب مو محمدبن سيرين:

ديدن موها درخواب ، دليل عز و جاه بود كسي را كه مو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دليل مال است و صوفيان را دليل بر دوستي با اهل پيغمبر (ص) است.
تعبير خواب مو منوچهر مطيعي تهراني:

تعبير كوتاهي مو در خواب موي انبوه و نبافته بلند را گيسو ميگويند. اگر بافته باشد طره است كه طره تعبير ديگريدارد.
داشتن مو با شرحي كه داده شد بستگي به رسم زمان دارد. وقتي بود كه مردان موي خود را بلند نگه ميداشتند. در دوره اي نيز تنها :علويان و صفويان و قلندران گيسو داشتند.
در عهد صفويه گيسو مشخصه علويان بود كه از احترام خاصي برخوردار بودند و هر جا ميرفتند مردم مقدمشان را گرامي مي داشتند ولي اينك حتي علويان نيز موي بلند را نمي خواهند و نمي پسندند.
پس درباره موي مردان حكم كلي نمي توان يافت اما براي زنان گيسو هميشه بوده و خواهد بود.
 مو براي زن عزت و آبرو و احترام خانوادگي است. اگر زني در خواب ببيند موي آراسته و بلند دارد نيكو است و خبر از اين است كه در خانواده و نزد شوهر عزيز و محترم تر خواهد شد.

تعبير خواب ريختن موي سر زن:اگر زني موي كوتاه داشته باشد و در خواب ببيند مويش بلند شده تعبير همانست كه نوشتم اما اگر زني در بيداري موي بلند داشته باشد و در خواب ببيند كوتاه شده عزت و احترام خود را از دست ميدهد و سبك ميشود .

براي مردان نيز موي بلند و مو آبرو و شان و جاه و مقام است ولي اگر موي خويش را كوتاه ببيند دليل بي آبرويي و تنزل شان و مقام نيست زيرا رسم كنونياين است كه مردان مو نمي گذارند.

تعبير خواب قيچي كردن مو / تعبير خواب مو قيچي كردن:اگر زني در خواب ببيند كه مويش را قيچي كرده اند يا در عالم خواب اين ادراك براي او باشد كه مويش قيچي شده و يا ببيند كه قيچي را با مويش آشنا كرده اند خوب نيست زيرا آن زن بد نام ميشود و مورد اتهام و افترا قرار ميگيرد . اين تعبير فقط براي قيچي شدن است نه كوتاه شدن.

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

تعبير خواب مو كلي:

 

تعبير خواب مو كوتاه كردن زن / تعبير خواب كوتاه كردن موي سر زن:اگر زني خواب ببيند به گيسوان زيباي خود شانه مي زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتي به خرج نمي دهد و با اين كار موقعيت پيشرفت ، در زندگي را از دست مي دهد .

تعبير كوتاهي مو در خواب:اگر مردي خواب ببيند موي سرش را كوتاه مي كند ، علامت آن است كه براي دست و دل بازي و سخاوتش فقير خواهد شد ، و از نگراني و اضطراب بيمار مي شود .

3ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان خاكستري مي شود ، نشانة نزديك شدن به مرگ است و اينكه شايعات بي اساسي دربارة نزديكان يا دوستان در خانوادة شما منتشر است .

4ـ اگر اندام خود را در خواب پوشيده از مو ببينيد ، علامت آن است كه در بدرفتاري با ديگران چندان پافشاري مي كنيد كه همه شما را ترك مي گويند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در ذهن خود مقامي براي  خود در نظر مي گيرد و بر خلاف اصول اخلاقي با ديگران رفتار مي كند .

5ـ اگر مردي خواب ببيند موي سياه  دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاري ديگران را فريب مي دهد .

 اگردر خواب زني مو طلايي ببينيد ، علامت آن است كه به زني بي باك دل خواهيد بست و با او ازدواج خواهيد كرد .

7ـ اگر در خواب زن مو قرمز ببينيد ، علامت آن است كه در زندگي با تغيير و تحول روبرو خواهيد شد و از بي وفايي نامزد خود آگاه مي شويد .

8ـ ديدن موي قهوه اي در خواب ، علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمي شويد .

9ـ ديدن گيسوي آراسته و زيبا در خواب ، علامت آن است كه وضعيت مالي شما بهتر خواهد شد .

10ـ اگر خواب ببينيد موهاي خود را از ته مي زنيد ، علامت آن است كه براي دوستي ولخرجي مي كنيد و بعد ناچار مي شويد كه با صرفه جويي زندگي خود را بگذرانيد .

11ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان بسيار نرم است و سريع رشد مي كند ، علامت آن است كه زندگي اي لبريز از نعمات و شادماني در به روي شما خواهد گشود .

12ـ اگر زني خواب ببيند تار سپيده مويش را با موهاي سياه مقايسه مي كند ، علامت آن است كه بر سر پذيرفتن دو پيشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زيادي به خرج ندهد ، پيشنهادي را خواهد پذيرفت كه برايش به  جاي بخت و اقبال مساعد ، زيان و پريشاني به بار مي آورد .

13ـ ديدن گيسواني پريشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است كه بستن پيمان ازدواج با مشكلي مواجه مي گردد ، اوضاع كار كساد مي شود و زندگي با سختي همراه مي گردد .

14ـ اگر زني خواب ببيند نمي تواند گيسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است كه او را از دست خواهد داد .

15ـ اگر دختري در خواب زناني با گيسوان خاكستري ببيند ، نشانة آن است كه به زودي زني با يكي از اقوام او ازدواج خواهد كرد .

16ـ اگر خواب ببينيد موهايتان كوتاه است ، علامت آن است كه در زندگي با نوميديهاي بزرگي روبرو خواهيد شد .

17ـ اگر زني خواب ببيند موهايش مي ريزد و كچل مي شود ، علامت آن است كه براي امرار معاش بايد تلاش كند زيرا بخت و اقبال به او پشت مي كند .

18ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان به سپيدي برف است ، علامت آن است كه به مسافرتي مطلوب و لذتبخش خواهيد رفت .

19ـ اگر مردي خواب ببيند موي زني را نوازش مي كند ، علامت آ ن است كه زني شايسته به او اعتماد خواهد كرد ، هر چند كه او از نظر ديگران محكوم و طرد شده است .

20ـ اگر در خواب بر گيسوان خود گلي ببينيد ، علامت آن است كه گرفتار سختي و مشكلات زندگي خواهيدشد . و اين مشكلات كمتر از زماني كه از دور به آنها نگاه مي كرديد شما را دچار هراس مي كنند .

21ـ اگر زني خواب ببيند موي سرش با گلهايي سفيد تزئين شده است ، علامت آن است كه در زندگي با دردسرهايي روبرو خواهد شد ، اما اگر با شكيبايي و صبوري و پشتكار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص مي  شود .

22ـ اگر خواب ببينيد يك دسته از موهاي شما خاكستري شده و مي ريزد ، نشانة آن است كه گرفتاري و نوميدي در انتظار شماست و بر خلاف اميد به بهبودي بيماري مأيوس كننده مي شود .

23ـ اگر خواب ببينيد موي سر كسي يك شبه سفيد مي شود ولي صورتش همچنان شاداب و جوان مي ماند ، علامت آن است كه مصيبت و اندوهي ژرف در انتظار شماست .

24ـ اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه در اثر تصادف از دست مي دهد و در اثر بي احتياطي به اندوه دچار مي شود . او بايد مراقب روابط خود با دوستان باش

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

اميدواريم مطلب خواب كوتاه كردن مو براي شما مفيد بوده باشد.

 

مرتبط تعبير خواب مو:

تعبير خواب مو

تعبير خواب سگ

تعبير خواب مار

تعبير خواب نوزاد پسر

تعبير خواب زايمان

تعبير خواب نوزاد

تعبير خواب بچه دار شدن

تعبير خواب بارداري

تعبير خواب حامله بودن

تعبير خواب حاملگي

تعبير خواب مو | تعبير خواب كوتاه كردن مو با فيچي | تعبير خواب كوتاه كردن مو

منبع:تعبير خواب tabire khab تعبير خواب آنلاين تعبير خواب ابن سيرين تعبير خواب امام صادق تعبير خواب آكا تعبير خواب حضرت يوسف در سايت من و تو اوكي

منبع:تعبير خواب tabire khab تعبير خواب آنلاين تعبير خواب ابن سيرين تعبير خواب امام صادق تعبير خواب آكا تعبير خواب حضرت يوسف در سايت من و تو اوكي

برچسب ها:تعبير خواب رنگ كردن مو تعبير خواب ريختن مو تعبير خواب ريختن مو سر تعبير خواب رنگ مو تعبير كوتاه كردن مو در خواب تعبير خواب مو كوتاه كردن تعبير رنگ كردن مو تعبير خواب تراشيدن مو تعبير خواب كچل شدن تعبير خواب ريختن مو تعبير خواب رنگ كردن موي سر تعبير خواب موي رنگ شده  رنگ كردن مو در خواب  تعبير خواب مو ريختن تعبير خواب موي بدن تعبير خواب موي صورت تعبير خواب ريختن موي جلوي سر

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۴۳:۵۸ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند براي اندرويد و چه كساني اينستاگرام مارا چك ميكنند,نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد,دانلود بازديد ياب اينستاگرام,دانلود برنامه بازديد ياب اينستاگرام,بدانيد كه آخرين افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده بودند چه كساني هستند,نرم افزار در زمينه مشاهده كاربراني است كه از اينستاگرام شما بازديد داشته اند,جاسوس اينستاگرام,بازديدكنندگان پروفايل اينستاگرام,دانلود instaview براي اندرويد,insta view,آنلاين بودن در اينستاگرام,نمايش اشخاصي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند,نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند براي اندرويد و اي او اس,دانلود برنامه جاسوس اينستاگرام InstaView اندرويد iOS

نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند براي اندرويد و چه كساني اينستاگرام مارا چك ميكنند

نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند

 

دانلود برنامه Who Interact With Me for Instagram

دانلود برنامه InstaView

دانلود برنامه Who viewed my Instagram

اگر قصد داريد بدانيد چه كسي يا چه كساني از اينستاگرام شما بازديد كرده اند ؟ كي توانيد از اپليكيشن هاي Who viewed my Instagram يا همان InstaView يا Who Interact With Me for Instagram براي اينستاگرام كه در نسخه رايگان ۵ تا از كساني كه بيشترين بازديد را از پروفايل اينستاگرام شما داشته اند معرفي مي كند مي تواند به شما كمك كند.
اپليكيشنهايي ( ازجمله واتس اپ مُد ، پلاس مسنجر ، كال تلگرام ، واتس اپ پلاس و دانلودر عكس و ويدئو از اينستاگرام و …) خطر نقض حريم شخصي و به سرقت رفتن اطلاعات شخصي شما را در پي دارند !
لازم به ذكر است در ورژن جديد اينستاگرام تعداد بازديدهاي ويدئو ها نمايش داده مي شود . اما اينكه چه كساني از يك ويدئو بازديد كرده اند قابليتي وجود ندارد.در ورژن جديد اينستاگرام بخشي بنام داستان (Storiess) افزوده شده است كه براي هر داستان مشخص است چه كساني از ان بازديد كرده اند . البته داستان فقط ۲۴۴ ساعت نمايش داده مي شود و پس از آن حذف مي شود .
آموزش استفاده از برنامه Who Interact With Me for Instagram – InstaView

نرم افزار اندرويد Who viewed my Instagram يك نرم افزار در زمينه مشاهده كاربراني است كه از اينستاگرام شما بازديد داشته اند.شايد شما هم بخواهيد بدانيد كه آخرين افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده بودند چه كساني هستند، و يا اينكه چه كساني مشخصات عمومي شما را مرتب چك مي نمايند. با استفاده از نرم افزار اندرويد Who viewed my Instagram به راحتي تمام خواهيد توانست ليستي از اين افراد را در اختيار داشته باشيد.

از قابليت هاي نرم افزار اندرويد Who viewed my Instagram مي توان به دقيق ترين راه براي پيدا كردن افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند، نمايش ليستي از آخرين كاربراني كه از پروفايل شما بازديد كرده اند، نياز به داشتن يك حساب كاربري اينستاگرم  براي استفاده از اين برنامه، امكان مشاهده تمام فعاليت هايي كه در اينستاگرام داشته ايد، امكان بدست آوردن اطلاعات و داده هاي كاربراني كه به تازگي با آن ها در تعامل بوده ايد، نمايش ۲۰۰ كاربر آخري كه از مشخصات و پروفايل شما بازديد كرده اند نيز مي توان اشاره داشت.

نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند

برخي از مهم ترين ويژگي هاي نرم افزار اندرويد Who viewed my Instagram :

– دقيق ترين راه براي پيدا كردن افراد بازديدكننده از پروفايل اينستاگرام شما

– نمايش ليستي از آخرين كاربراني كه از پروفايل اينستاگرام شما شما بازديد كرده اند

– نياز به داشتن يك حساب كاربري اينستاگرم  براي استفاده از برنامه مشاهده بازديدكنندگان پروفايل اينستاگرام شما

– امكان تقريبي مشاهده تمام فعاليت هايي كه در اينستاگرام داشته ايد

– بدست آوردن اطلاعات و داده هاي كاربراني كه به تازگي با آن ها در تعامل و گفت و گو بوده ايد

نمايش ۲۰۰ كاربر آخري كه از مشخصات و پروفايل شما بازديد كرده اند

– محيط كاربري بسيار آسان مشاهد بازديدكنندگان پروفايل اينستاگرام شما

نرم افزار اندرويد Who viewed my Instagramدر فروشگاه گوگل پلي داراي امتياز ۴٫۳ از ۵٫۰ بوده و تا كنون بيش از ۵۰۰ هزار كاربر اينستاگرامي از اين نرم افزار استفاده نموده اند.

 منبع:سايت من و تو اوكي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۱۷:۱۲ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

قرص نورتريپتيلين 10 و 25 و موارد مصرف و عوارض قطع ناگهاني نورتريپتيلين

قرص نورتريپتيلين,نورتريپتيلين

قرص نورتريپتيلين 10 و 25 و موارد مصرف و عوارض قطع ناگهاني نورتريپتيلين

نورتريپتيلين ۱۰ يا 20 چيست؟

فرص نورتريپتيلين براي دارويي ضد افسردگي است كه امروز قصد داريم در سايت من و تو اوكي با هم موارد قرص نورتريپتيلين 25,قرص نورتريپتيلين 10 براي چيست,عوارض قطع ناگهاني نورتريپتيلين,موارد مصرف نورتريپتيلين 10 بررسي كنيم.

نورتريپتيلين (به انگليسي: Nortriptyline) بعضا براي شب ادراري كودكان و دارويي از گروه ضدافسردگي‌هاي سه حلقه‌اي يا TCA است كه براي درمان اختلال افسردگي اساسي برخي بيماري‌هاي ديگر اعصاب به كار مي‌رود.

پس از معرفي فلوكستين و مترونيدازول _ تخم كتان , رازيانه,خواص زنجبيل و خواص عرق كاسني از خانواده گياهان دارويي اينبار نورتريپتيلين را بررسي ميكنيم.

راهنماي جامع مصرف قرص نورتريپتيلين براي كودكان و بزرگسالان به شرح زير مي باشد:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز گرديده است،لذا از مصرف آن درمواردمشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداري كنيد.

قبل از مصرف قرص نورتريپتيلين موارد زير با پزشك خود مشورت نمائيد:

1_ وجود هر نوع حساسيت به ضد افسردگي هاي سه حلقه اي،ماپروتيلين يا ترازودون.
22_در صورت حاملگي و شيردهي.

تعبير خواب نوزاد پسر

تعبير خواب زايمان

تعبير خواب نوزاد

تعبير خواب بچه دار شدن

تعبير خواب بارداري

تعبير خواب حامله بودن

تعبير خواب حاملگي

و

فيلم زايمان طبيعي انسان و كنترل درد زايمان و سزارين

زايمان طبيعي فيلم 

زايمان طبيعي و سزارين فيلم

فيلم زايمان طبيعي انسان

دانلود فيلم زايمان طبيعي

ديدن فيلم زايمان طبيعي

وضع حمل طبيعي زنان

فيلم زايمان طبيعي انسان آپارات

فيلم زايمان طبيعي
3_در صورت مصرف هر نوع دارو بخصوص تضعيف كننده هاي سيستم اعصاب مركزي، داروهاي ضدتيروئيد،سايمتيدين،كلونيدين،گوانيتيدين،فنوتيازينها ، داروهايي كه باعث ايجاد عوارض اكستراپيراميدال ميگردد، مهاركننده هاي منوآمينو اكسيدازو مقلدهاي سمپاتيك.
4_در صورت ابتلاء به هر نوع بيماري بخصوص آسم،اختلالات دوقطبي (مانيك-دپرسيون)، اختلالات خوني،اختلالات قلبي عروقي،اختلالات گوارشي،آب مرواريدياافزايش فشارداخل كره چشم،بيماري كبدي،پركاري تيروئيد،بزرگي پروستات،بيماري كليوي، شيزوفرني، حملات تشنجي، تاخيردردفع ادرار.

موارد مصرف نورتريپتيلين

● در طول مدت زمان مصرف دارو به نكات زير توجه نماييد:
  دارورابيش از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد.
  اثرات درماني ضدافسردگي دارو ظرف يك تاشش هفته بعدازشروع درمان بروز خواهد كرد.
  در صورتيكه يك نوبت از مصرف دارو را فراموش كرديدو بيش از يكبار در روز دارو را مصرف مي كنيد،به محض بيادآوردن آن را مصرف كنيد ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشداز مصرف آن خودداري كرده و مقدار مصرف بعدي را نيز دو برابر نكنيد.
  بدليل اثرات جانبي ازمصرف داروبه هنگام صبح خودداري نماييد.
  تا بهبود كامل بطور منظم به پزشك مراجعه نماييد.
  از مصرف داروهاي ديگربهمراه اين دارو خودداري نماييد مگر با تجويز پزشك
  اين دارو ممكن است باعث گيجي و خواب آلودگي شود،لذا ضمن درمان با اين دارو از رانندگي و كار با آلاتيكه نياز به هوشياري كامل دارند خودداري نماييد.
  اين دارو باعث خشكي دهان ميشود،لذا هنگام مصرف اين دارو ميتوان از آدامس يا شيريني يا بستني بدون شكراستفاده نمود. درصورتيكه خشكي دهان بيش از دو هفته ادامه يابد به پزشك يادندانپزشك مراجعه نماييد.
  بدليل حساسيت پوست به نور،از قرار گرفتن در مقابل نور خورشيد اجتناب نموده، لباسهاي مناسب پوشيده و از مواد ضد آفتاب استفاده نماييد.
دارو را بدون اطلاع پزشك قطع نكنيد. جهت جلوگيري از عوارض قطع مصرف دارو، مقدار مصرف را بتدريج كاهش دهيد.
● مصرف در حاملگي و شيردهي:
اين دارو دربارداري و شيردهي فقط با صلاحديد پزشك مصرف شود.

نحوه مصرف قرص نورتريپتيلين و مقدار نورتريپتيلين

مقدار مصرف هر دارو را پزشك تعيين ميكند . مقدار مصرف معمولي اين دارو بشرح زير است:
  مقدار مصرف معمول بزرگسالان:
جهت درمان ضد افسردگي،۲۵ميليگرم۳يا۴باردرروز كه اين مقدار برحسب نياز و مقاومت به دارو تنظيم ميگردد. حداكثر مقدارمصرف ۱۵۰ميليگرم درروزميباشد.
  مقدار مصرف معمول كودكان:
ـ ضدافسردگي: كودكان ۶ تا۱۲سال: روزانه ۱۰تا۲۰ميليگرم يا۱تا۳۳ميليگرم به ازاء هر كيلوگرم وزن روزانه در مقادير منقسم.
  مقدار مصرف معمول نوجوانان:
۲۵تا۵۰ميليگرم يا۱تا۳ميليگرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن روزانه در مقادير منقسم. مقدارمصرف دارو برحسب نياز و مقاومت به داروتنظيم ميگردد.
  مقدار مصرف معمول درافرادسالخورده:
۳۰تا۵۰۰ميليگرم درروزدر مقادير منقسم.مقدارمصرف دارو برحسب نياز و مقاومت به دارو تنظيم ميشود.

عوارض جانبي قرص نورتريپتيلين

هر دارو به موازات اثر درماني مطلوب ممكنست باعث بروز برخي عوارض ناخواسته نيز شود اگرچه همه اين عوارض در يك فرد ديده نميشود ،در صورت بروز مزاحمت هر يك از عوارض زيربا پزشك مشورت نمائيد:
اختلالات بينايي،گيجي،توهم،هالوسيناسيون،اختلال در ادرار،بي نظمي درطپش قلب ،لرزش در عضلات بخصوص بازوها،دستها،سروزبان،كاهش فشارخون ، عوارض شبه پاركينسون،بي قراري،عصباني شدن،اختلال در عملكردجنسي ،عوارض آلرژيك،اختلالات خوني،يرقان كلستاتيك،حملات تشنجي.
مسموميت قرص نورتريپتيلين:
در صورت مصرف اتفاقي بيش از مقادير توصيه شده بيمارراسريعاً به بيمارستان منتقل نماييد.
شرايط نگهداري قرص نورتريپتيلين:
ـ دارو را دور از نور و رطوبت در دماي بين ۱۵تا۳۰ درجه سانتيگراد در ظروف كاملاً در بسته نگهداري نماييد.
ـ دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهيد.
ـ از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري نماييد.
بسته بندي قرص نورتريپتيلين:
۱۰۰ عدد قرصهاي۱۰و۲۵ميليگرمي درون بليستر و جعبه توسط كارخانه داروسازي روز دارو تهيه و عرضه ميگردد.
منبع : شركت داروسازي روز دارو

 

قرص نورتريپتيلين 10 و 25 و موارد مصرف و عوارض قطع ناگهاني نورتريپتيلين


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۱۶:۰۲ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently,فهميدن آنلاين بودن در حالت recently,نرم افزار فهميدن آنلاين بودن در تلگرام درحالت recently,نرم افزار فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently,تشخيص انلاين بودن در تلگرام,فهميدن آنلاين بودن در حالت last seen recently,فهميدن انلاين بودن در تلگرام در حالت recently,فهميدن انلاين بودن در تلگرام در حالت ريسنتلي,فهميدن آنلاين بودن در موبوگرام,روش فهميدن آنلاين بودن طرف در حالت لست سين

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently ريسنتلي

معرفي 2 روش فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently وlast seen recently

تشخيص انلاين بودن در تلگرام وقتي حالت last seen,فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently,فهميدن آنلاين بودن در حالت recently,نرم افزار فهميدن آنلاين بودن در تلگرام درحالت recently,نرم افزار فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently,تشخيص انلاين بودن در تلگرام,فهميدن آنلاين بودن در حالت last seen recently,فهميدن انلاين بودن در تلگرام در حالت recently,فهميدن انلاين بودن در تلگرام در حالت ريسنتلي,فهميدن آنلاين بودن در موبوگرام,تشخيص انلاين بودن در تلگرام در حالتlast seen

خب امروز قصد داريم در سايت من و تو اوكي باهم تشخيص انلاين بودن در تلگرام در حالتlast seen  را بررسي كنيم.

 

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently ريسنتلي روش اول

اگر مخاطبي Privacy تلگرام خود را در حالت Last seen گذاشته باشد، به هيچ عنوان با روش هاي معمولي امكان تشخيص آنلاين بودن وي وجود ندارد. حتي اپليكيشن هايي كه براي اينكار ساخته شده اند، عملا بي فايده هستند و صرفا جهت تبليغ سايت ها طراحي و ساخته مي شوند.

اين ترفند را هيچ كجاي اينترنت نمي توانيد پيدا كنيد، زيرا يك روش كاملا ابتكاري از نويسنده ي اين مقاله مي باشد، كه روشي ساده ولي فوق العاده موثر براي فهميدن آنلاين بودن افرادي كه Last seen شده اند مي باشد. حالا سراغ ترفند مي رويم:

گام اول: گزينه ي ايجاد سكرت چت Secret Chat را در تلگرام انتخاب كنيد.

گام دوم: حالا بايد فقط صبر كنيد تا مخاطب شما آنلاين شود.

گام سوم: هرگاه مخاطب شما آنلاين شود، سكرت چت ايجاد شده Start خواهد شد.

نكته مهم: روش بالا بيشتر در مواقعي مفيد خواهد بود كه مخاطب شما آنلاين مي شود ولي جواب پيغام شما را نميدهد و شما ميخواهيد بدانيد كه وي چه زماني آنلاين مي شود.

نكته مهم: اين روش فقط در اپليكيشن هاي تلگرام كاربرد دارد. در تلگرام نسخه دسكتاپ امكان ايجاد سكرت چت وجود ندارد.

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently ريسنتلي روش دوم

در حالت عادي اگر شخصي در تلگرام (حذف و ديليت اكانت تلگرام و لينك دليت اكانت تلگرام) آنلاين  باشد زير اسمش آنلاين ميزند يا مي نويسد كه آخرين بار چه ساعتي انلاين بوده است، ولي در تلگرام امكاني است كه اكثر كاربران هم مي دانند و با انتخاب آن آخرين زمان بازديد را پنهان ميكنند و last seen را نمايش مي دهد.

سايت من و تو اوكي

در اين شرايط اگر طرف آنلاين باشد خب طبيعتا مي نويسد انلاين ولي در بعضي برنامه هاي غير رسمي تلگرام ممكنه طرف انلاين هم باشد اما نمينويسد و همچنين اگر براي مخاطب پيامي ارسال كنيد بدون آنكه تيك دوم بخورد پيام شما را بخواند، در اين شرايط براي فهميدن آنلاين بودن در موبوگرام يا هر برنامه غير رسمي ديگري بايد با يك ترفند به آن پي ببريد

براي اينكه حالت اخرين بازديد رو دور بزنيد و بفهميد طرف كي پيامتون رو مي خونه ، كافيه يه كانال درست كنيد با هر اسمي مهم نيست، سپس پيامتون رو مي نويسيد و براي شخص مورد نظر فوروارد ميكنيد و اگر پيام seen خورده يعني از يك شده دو مطئن باشيد طرف انلاين بوده و پيامتان را ديده است

 

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently ريسنتلي

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت last seen recently

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently و last seen recently ريسنتلي

 

 

 مرتبط:


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۱۵:۳۰ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

تعبير خواب حمله سگ به انسان,تعبير خواب گاز گرفتن سگ,تعبير خواب سگ قهوه اي,تعبير خواب كشتن سگ,تعبير خواب توله سگ,تعبير خواب سگ گاز بگيرد,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ زرد,ديدن سگ در خواب,تعبير خواب سگ,تعبير خواب سگ سياه,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ سفيد,تعبير خواب سگ زرد,تعبير خواب گاز گرفتن سگ,تعبير خواب سگ قهوه اي,تعبير خواب توله سگ,تعبير خواب كشتن سگ,تعبير خواب غذا دادن به سگ,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ زرد,تعبير خواب سگ گاز بگيرد,تعبير كشتن سگ در خواب,تعبير ديدن سگ در خواب,خواب سگ

تعبير خواب سگ ديدن سگ در خواب و گاز گرفتن سگ يا كشتن و غدا دادن به سگ

تعبير خواب حمله سگ به انسان,تعبير خواب گاز گرفتن سگ,تعبير خواب سگ قهوه اي,تعبير خواب كشتن سگ,تعبير خواب توله سگ,تعبير خواب سگ گاز بگيرد,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ زرد,ديدن سگ در خواب,تعبير خواب سگ,تعبير خواب سگ سياه,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ سفيد,تعبير خواب سگ زرد,تعبير خواب گاز گرفتن سگ,تعبير خواب سگ قهوه اي,تعبير خواب توله سگ,تعبير خواب كشتن سگ,تعبير خواب غذا دادن به سگ,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ زرد,تعبير خواب سگ گاز بگيرد

تعبير خواب سگ ديدن سگ در خواب و گاز گرفتن سگ يا كشتن و غدا دادن به سگ

تعبير خواب سگ,ديدن سگ در خواب,تعبير خواب سگ سياه,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ سفيد,تعبير خواب سگ قهوه اي

تعبير خواب سگ ديدن سگ در خواب و گاز گرفتن سگ يا كشتن و غدا دادن به سگ

تعبير خواب سگ

ديدن سگ در خواب نشانه چيست؟ با سايت من و تو اوكي همراه باشيد تا با تعابير كامل خواب سگ آشنا شويم.در  مطلب ديدن خواب سگ و تعابيرش سعي كرديم از تمامي موارد و خواب هاي متدوال سگ را دقيقا توس عالمان بزرگ تعبير خواب بررسي كنيم به اين دليل كه  هنگام ديدن سگ امكان دارد حالت هاي زيادي اتفاق بيافتد و همچنين نوع و انواع سگ از نژاد و رتگ  بسيار است.

 

برداشت  تعبير خواب سگ توسط عالمان بزگ تعبير خواب:

تعبير خواب سگ محمد بن سيرين
سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما اگر سگ مهربان بود و تعبير خواب سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و تعبير خواب سگ سياه دشمني بود از عرب، و تعبير خواب سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل كه از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند كه سگ او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن گزند رسد. اگر ديد جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دليل است از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل كه در مالش نقصان پديد آمد. اگر بيند كه گوشت سگ ميخورد، دليل كه دشمن را به دشمني ديگر دفع كند.

اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل است كه روزي بر وي فراخ شود,اگر بيند كه سگ بر وي تكيه كرده بود، دليل است بر دشمني فرومايه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد.اگر ديد كه شير سگ مي خورد،دليل كه ترس و بيم سخت به وي رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد.اگر بيند كه سگ از وي مي گريخت، دليل است دشمن از وي برحذر بود.اگر بيند كه سگي ماده درخانه او درآمد، دليل كه زني فرومايه را به زني كند. اگر ديد كه سگي جامه او را بهه  دندان بگزيد، دليل است مكروهي بر وي رسد.

 

تعبير خواب سگ امام جعفر صادق
ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

تعبير خواب سگ,ديدن سگ در خواب,تعبير خواب سگ سياه,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ سفيد,تعبير خواب سگ قهوه اي

تعبير خواب سگ

تعبير خواب سگ منوچهر مطيعي تهراني
سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناك و مزاحم. در خواب نيز عينا همين حالت پيش مي آيد.چنانچه در روياي خود سگي ديديد كه مطيع و رام است و به دنبالتان مي آيد و سخن وو اشارات شما را مي فهمد امنيت داريد و خواب شما خبر مي دهد كه آسيب نمي بينيد و دوستي از شما حمايت مي كند و اگر دوست نزديكي داريد مي توانيد به او اعتماد كلي داشته باشيد زيرا سگ آشنا و مطيع و آرام دوست تعبيرر  مي شود. چنان چه در خواب سگي ببينيد كه بيگانه است و او را نديده ايد و نمي شناسيد بايد نگران اطرافيان خويش باشيد چرا كه احتمالا نسبت به شما حسن نيت ندارند.

اگر سگ بيگانه بود و به شما حمله كرد يا تعبير خواب حمله سگ به انسان خواب شما مي گويد دشمني پست و دون و آزار رساننده در كمين شما است كه لازم است از او حريم بگريزيدو دور بمانيد. صداي سگ بدگوئي و سياست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صداي سگي را بشنويد ولي سگ را نبينيد نشان آن است كه از شما بد مي گويند، غيبت مي كنند و توطئه ترتيب مي دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بيندازد فحش وو ناسزا است و خواب شما مي گويد با يك نفر برخوردي نا مطلوب خواهيد داشت كه او نسبت به شما سخنان زشت مي گويد و دشنام مي دهد.

تعبير خواب سگ,ديدن سگ در خواب,تعبير خواب سگ سياه,تعبير خواب سگ مرده,تعبير خواب سگ سفيد,تعبير خواب سگ قهوه اي

تعبير خواب سگ

تعبير خواب سگ لوك اويتنهاو مي گويد :

تعبير خواب سگ : دوست وفادار

تعبير خواب سگ هار : خطريك دوست را تهديد ميكند سگ مهربان نشان از دوستي با منفعت و وفادار است. با سگ بازي كردن در خواب : آشتي

صداي  پارس سگ  : شاماني مورد حمله سگي واقع شدن : خطر مورد گاز گرفتگي سگي واقع شدن : دعوا بر سر پول

تعبير خواب سگ شكاري : پشتكار بسيار زياد برايتان سود آور خواهد بود سگ بسته شده يا سگ در قفس : دشمني است كه نمي تواند آسيبي برساند.

تعبير خواب سگ زنجير شده : مراقب دزدان باشيد سگهايي كه همديگر را گاز ميگيرند تعبير خواب جنگ سگ  : دعوا در بطن خانواده

تعبير خواب زدن يك سگ : وفاداري عوعو ( زوزه اي كه سگ هنگام درد مي كشد ) : به اعلان خطر آدمهاي خير خواه گوش كنيد

تعبير خواب عوعو كردن سگ : احتمال دزدي يا خطر آتش سوزي تعبير خواب سگ باردار : به زودي كسي وارد زندگيتان مي شود كه براي شما شادي و آرامش به ارمغان مي آورد.

 

برداشت كلي از تعبير خواب سگ:

به دنبالتان مي آيد و سخن و اشارات شما را مي فهمد امنيت داريد و خواب شما خبر مي دهد كه آسيب نمي بينيد و دوستي از شما حمايت مي كند و اگر دوست نزديكي داريد مي توانيد به او اعتماد كلي داشته باشيد زيرا سگ آشنا و مطيع و آرام دوست تعبير مي شود. چنان چه در خواب سگي ببينيد كه بيگانه است و او را نديده ايد و نمي شناسيد بايد نگران اطرافيان خويش باشيد چرا كه احتمالا نسبت به شما حسن نيت ندارند.

اگر سگ بيگانه بود و به شما حمله كرد خواب شما مي گويد دشمني پست و دون و آزار رساننده در كمين شما است كه لازم است از او حريم بگريزيدو دور بمانيد. صداي سگ بدگوئي و سياست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صداي سگي را بشنويد ولي سگ را نبينيد نشان آن است كه از شما بد مي گويند، غيبت مي كنند و توطئه ترتيب مي دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بيندازد فحش و ناسزا است و خواب شما مي گويد با يك نفر برخوردي نا مطلوب خواهيد داشت كه او نسبت به شما سخنان زشت مي گويد و دشنام مي دهد. ابن سيرين نوشته سگ ماده زني دون همت و پست است ولي تشخيص نر و مادگي سگ در خواب امكان ندارد مگر اين كه ذهن ما آن را گواهي دهد يا توله سگ همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگي ماده در خواب به شما حمله كرد بايد خود را ازز خطر زني فرومايه حفظ كنيد كه او زني است آزار رساننده و خطرناك. حمله سگ در خواب ميمون نيست ولي بيشتر اهميت آن منوط است به مهابت سگ.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمني است قوي پنجه و بسيار خطرناك ولي اگر سگ ضعيف و كوچك باشد دشمني است ناتوان كه قادر نيست آزار برساند مثل سگ هاي زينتي و كوچك كه عده اي در خانه ها نگه مي دارند. ديدن اين نوع سگ در خواب خطري را خبر نمي دهد. اگر در خواب ببينيد سگي را به ريسمان و زنجير بسته ايد و همراه مي بريد با كسي دوستي و موانست مي كنيد كه در شان شما نيست. به ريسمان بستن و قلادهه انداختن سگ نشان چيرگي بر دشمن نيست بلكه تحصيل الفت است با شخصي دون و فرومايه و كثيف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما مي گويد زني پليد در مسير شما قرار مي گيرد كه بر او رغبت پيدا مي كنيد.

اگر در خواب ببينيد كه به سگ غذا مي دهيد از غم و غصه فراغت حاصل مي كنيد و اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالي متوجه شما مي شود و روي كيد و فريب مالي را از شما مي ربايد و چنان چه آن سگ ماده باشد زني شما را گول مي زند و پولي را از چنگتان به در مي برد. اگر در خواب ببينيد كه سگي در خانه خود داريد ( به شرطي كه در بيداري سگ نداشته باشيد) كسي در خانه شما هست كه صداقت ندارد و باز هم اگرر آن سگ ماده باشد و بدانيد كه سگ ماده را نگهداري مي كنيد زني از نزديكانتان به شما راست نمي گويد و همين زن اگر مهلت و فرصت بيابد خيانت هم مي كند.

اگر در خواب ببينيد كه سگي از شما ترسيد و گريخت كسي را كه دوست نداريد از خويشتن مي رانيد ولي ممكن است آن شخص هر كس هست شما را دوست داشته باشد زيرا وفاداري سگ مشهور است. اگر سگي را در خواب از خود رانديد و آن سگ به ضعف و زبوني نزد شما بازگشت نيكو است چون خواب شما مي گويد در امري اشتباه مي كنيد ولي سود شما در آن است كه خلاف ميل خود رفتار كنيد. در اين حالت ضعفي كه سگ در خواب شما نشانن مي دهد مبشر پيروزي است در بيداري. اگر ديديد سگ هاي زيادي گرد شما را گرفته اند در جمعي وارد مي شويد كه بين آن ها بيگانه هستيد.

آن ها شما را نمي پزيرند و با بد بيني به شما نگاه مي كنند شما هم از ايشان بيمناك هستيد و اعتماد نداريد. به هر حال روابط مطلوبي نخواهيد داشت. اما اگر در چنين حالتي سگ ها به شما حمله كنند به هيچ وجه خوب نيست. سگ شكاري دوستي است پست كه خدمت مي كند و دنائت خود را نمي تواند پنهان نگه دارد و از بين ببرد. اگر در خواب ببينيد كه سگي براي شما چيزي به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودي عايدتان مي شود. معبران غربي در مورد سگ تعابير ديگري دارند كه كلا با تعابير معبران اسلامي و شرقي متفاوتند.

اين تفاوت از آن جا ناشي مي شود كه برداشت، نسبت به سگ با روابطي كه آن ها با سگ دارند، فرق مي كند. اين را در مقدمه نيز نوشتم كه برداشت ما نسبت به اشخاص و حيوانات و اشيا در تعابير اثر مي گذارد. غربي ها سگ را بهترين دوست انسان مي دانند لذا در خواب نامه هاي غربي سگ دوست صميمي و حامي قدرتمند و وفادار معرفي شده در حالتي كه ما سگ را از حيوانات نجس و پليد و آلوده مي دانيم.

مرتبط با:

تعبير خواب مو

تعبير خواب سگ

تعبير خواب مار

تعبير خواب نوزاد پسر

تعبير خواب زايمان

تعبير خواب نوزاد

تعبير خواب بچه دار شدن

تعبير خواب بارداري

تعبير خواب حامله بودن

تعبير خواب حاملگي

متداولترين خواب هاي سگ مرتبط با سگ

تعبير خواب گاز گرفتن سگ

تعبير خواب سگ قهوه اي

تعبير خواب توله سگ

تعبير خواب كشتن سگ
تعبير خواب سگ مرده

تعبير خواب غذا دادن به سگ

تعبير خواب سگ زرد

تعبير خواب سگ گاز بگيرد

تعبير خواب سگ ديدن سگ در خواب و گاز گرفتن سگ يا كشتن و غدا دادن به سگ

تعبير خواب tabire khab آنلاين ابن سيرين تعبير خواب امام صادق تعبير خواب آكا تعبير خواب حضرت يوسف در سايت من و تو اوكي

تعبير خواب tabire khab تعبير خواب آنلاين تعبير خواب ابن سيرين تعبير خواب امام صادق تعبير خواب آكا تعبير خواب حضرت يوسف در سايت من و تو اوكي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۳۴:۱۳ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]
در اين ساعت در سايت من و تو اوكي از بخش دعاسوره واقعه يكي از محبوترين سوره هاي قران را آماده كرديم سوره واقعه با ترجمه فارسي و همچنين سوره واقعه را تنها به زبان عربي هم نيز اضافه شد.
سوره واقعه pdf و همچين سوره واقعه صوتي و تصويري (تلاوت سوره واقعه عبدالباسط) نيز اضافه شد.لطفا براي دانلود pdf سوره واقعه به انتهاي پست برويد.
 

 

 سوره واقعه با ترجمه فارسي | ترجمه سوره واقعه
 
 

به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هنگامي كه واقعه عظيم (قيامت) برپا شود، (۱)

 

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱﴾

هيچكس نمي‏تواند آن را انكار كند. (۲)

 

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿۲﴾

گروهي را پائين مي‏آورد و گروهي را بالا مي‏برد. (۳)

 

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿۳﴾

اين در هنگامي است كه زمين به شدت به لرزه در مي‏آيد. (۴)

 

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿۴﴾

و كوهها در هم كوبيده مي‏شود. (۵)

 
 

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿۵﴾

و به صورت غبار پراكنده در مي‏آيد. (۶)

 

فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثًّا ﴿۶﴾

و شما به سه گروه تقسيم خواهيد شد. (۷)

 

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿۷﴾

نخست «اصحاب ميمنه» هستند، چه اصحاب ميمنه‏اي ؟ (۸)

 

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴿۸﴾

گروه ديگر اصحاب شومند، چه اصحاب شومي ؟ (۹)

 

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿۹﴾

و سومين گروه پيشگامان پيشگام! (۱۰)

 

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿۱۰﴾

آنها مقربانند (۱۱)

 

أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۱۱﴾

در باغهاي پر نعمت بهشت جاي دارند (۱۲)

 

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۱۲﴾

گروه كثيري از امتهاي نخستين هستند (۱۳)

 

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾

و اندكي از امت آخرين! (۱۴)

 

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۱۴﴾

آنها (مقربان) بر تختهائي كه صف كشيده و به هم پيوسته است قرار دارند. (۱۵)

 

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿۱۵﴾

در حالي كه بر آن تكيه كرده و روبروي يكديگرند. (۱۶)

 

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿۱۶﴾

نوجواناني جاوداني (در شكوه و طراوت) پيوسته گرداگرد آنها مي‏گردند. (۱۷)

 

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿۱۷﴾

با قدحها و كوزه‏ها و جامهائي از نهرهاي جاري بهشتي (و شراب طهور)! (۱۸)

 

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿۱۸﴾

اما شرابي كه از آن دردسر نمي‏گيرند و نه مست مي‏شوند. (۱۹)

 

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿۱۹﴾

و ميوه‏هائي از هر نوع كه مايل باشند. (۲۰)

 

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿۲۰﴾

و گوشت پرنده از هر نوع كه بخواهند. (۲۱)

 

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۲۱﴾

و همسراني از حورالعين دارند. (۲۲)

 

وَحُورٌ عِينٌ ﴿۲۲﴾

همچون مرواريد در صدف پنهان! (۲۳)

 

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿۲۳﴾

اينها پاداشي است در برابر اعمالي كه انجام مي‏دادند. (۲۴)

 

جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾

در آن باغهاي بهشت نه لغو و بيهوده‏اي مي‏شنوند نه سخنان گناه آلود. (۲۵)

 

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿۲۵﴾

تنها چيزي كه مي‏شنوند «سلام» است «سلام»! (۲۶)

 

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿۲۶﴾

و اصحاب يمين، چه اصحاب يميني ؟ (۲۷)

 

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴿۲۷﴾

آنها در سايه درختان سدر بيخار قرار دارند. (۲۸)

 

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿۲۸﴾

و در سايه درخت طلح پربرگ به سر مي‏برند (درختي است خوشرنگ و خوشبو). (۲۹)

 

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿۲۹﴾

و سايه كشيده و گسترده. (۳۰)

 

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿۳۰﴾

و در كنار آبشارها. (۳۱)

 

وَمَاء مَّسْكُوبٍ ﴿۳۱﴾

و ميوه‏هاي فراواني. (۳۲)

 

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۳۲﴾

كه هرگز قطع و ممنوع نمي‏شود. (۳۳)

 

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۳۳﴾

و همسراني گرانقدر. (۳۴)

 

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿۳۴﴾

ما آنها را آفرينش نويني بخشيديم. (۳۵)

 

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء ﴿۳۵﴾

و همه را بكر قرار داده‏ايم. (۳۶)

 

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿۳۶﴾

همسراني كه به همسرشان عشق مي‏ورزند و خوش زبان و فصيح و هم سن و سالند. (۳۷)

 

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿۳۷﴾

اينها همه براي اصحاب يمين است. (۳۸)

 

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۳۸﴾

كه گروهي از امتهاي نخستينند. (۳۹)

 

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۹﴾

و گروهي از امتهاي آخرين. (۴۰)

 

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۴۰﴾

و اصحاب شمال چه اصحاب شمالي ؟ (كه نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده مي‏شود). (۴۱)

 

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴿۴۱﴾

آنها در ميان بادهاي كشيده و آب سوزان قرار دارند. (۴۲)

 

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿۴۲﴾

و در سايه دودهاي متراكم و آتش زا! (۴۳)

 

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿۴۳﴾

سايه‏اي كه نه خنك است و نه مفيد. (۴۴)

 

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿۴۴﴾

آنها پيش از اين در عالم دنيا مست و مغرور نعمت بودند. (۴۵)

 

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿۴۵﴾

و بر گناهان بزرگ اصرار داشتند. (۴۶)

 

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴿۴۶﴾

و مي‏گفتند: هنگامي كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم آيا برانگيخته خواهيم شد؟ (۴۷)

 

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۴۷﴾

يا نياكان نخستين ما؟ (۴۸)

 

أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿۴۸﴾

بگو اولين و آخرين، (۴۹)

 

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿۴۹﴾

همگي در موعد روز معيني جمع مي‏شوند. (۵۰)

 

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴿۵۰﴾

سپس شما اي گمراهان تكذيب كننده. (۵۱)

 

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿۵۱﴾

قطعا از درخت زقوم مي‏خوريد (۵۲)

 

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿۵۲﴾

و شكمها را از آن پر مي‏كنيد (۵۳)

 

فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۵۳﴾

و روي آن از آب سوزان مي‏نوشيد (۵۴)

 

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۵۴﴾

و همچون شتراني كه مبتلا به بيماري عطش شده‏اند از آن مي‏آشاميد (۵۵)

 

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿۵۵﴾

اين است وسيله پذيرائي از آنها در قيامت! (۵۶)

 

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۵۶﴾

ما شما را آفريديم، چرا كه آفرينش مجدد را تصديق نمي‏كنيد؟ (۵۷)

 

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿۵۷﴾

آيا از نطفه‏اي كه در رحم مي‏ريزيد آگاهيد؟ (۵۸)

 

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿۵۸﴾

آيا شما آن را (در دوران جنيني) آفرينش پي درپي مي‏دهيد، يا ما آفريدگاريم ؟ (۵۹)

 

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۵۹﴾

ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم و هرگز كسي بر ما پيشي نمي‏گيرد. (۶۰)

 

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۶۰﴾

به اين منظور كه گروهي را بجاي گروه ديگري بياوريم و شما را در جهاني كه نمي‏دانيد آفرينش تازه بخشيم. (۶۱)

 

عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾

شما عالم نخستين را دانستيد، چگونه متذكر نمي‏شويد (كه جهاني بعد از آن است). (۶۲)

 

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ ﴿۶۲﴾

آيا هيچ درباره آنچه كشت مي‏كنيد انديشيده‏ايد؟ (۶۳)

 

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿۶۳﴾

آيا شما آن را مي‏رويانيد، يا ما مي‏رويانيم ؟ (۶۴)

 

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿۶۴﴾

هرگاه بخواهيم آن را تبديل به كاه درهم كوبيده مي‏كنيم به گونه‏اي كه تعجب كنيد! (۶۵)

 

لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿۶۵﴾

(به گونه‏اي كه بگوئيد:) به راستي ما زيان كرده‏ايم. (۶۶)

 

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿۶۶﴾

بلكه ما به كلي محروميم. (۶۷)

 

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۶۷﴾

آيا به آبي كه مي‏نوشيد انديشيده‏ايد؟ (۶۸)

 

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۶۸﴾

آيا شما آن را از ابر نازل مي‏كنيد؟ يا ما نازل مي‏كنيم ؟ (۶۹)

 

أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿۶۹﴾

هرگاه بخواهيم اين آب گوارا را، تلخ و شور قرار مي‏دهيم، پس ‍ چرا شكر نمي‏كنيد؟، (۷۰)

 

لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴿۷۰﴾

آيا درباره آتشي كه مي‏افروزيد فكر كرده‏ايد؟ (۷۱)

 

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿۷۱﴾

آيا شما درخت آن را آفريده‏ايد؟ يا ما آفريده‏ايم ؟ (۷۲)

 

أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ ﴿۷۲﴾

ما آن را وسيله يادآوري (براي همگان) و وسيله زندگي براي مسافران قرار داده‏ايم. (۷۳)

 

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴿۷۳﴾

حال كه چنين است به نام پروردگار بزرگت تسبيح كن (و او را پاك و منزه بشمارر). (۷۴)

 

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۷۴﴾

سوگند به جايگاه ستارگان، و محل طلوع و غروب آنها. (۷۵)

 

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿۷۵﴾

و اين سوگندي است بسيار بزرگ اگر بدانيد! (۷۶)

 

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿۷۶﴾

كه آن قرآن كريمي است (۷۷)

 

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷۷﴾

كه در كتاب محفوظ جاي دارد. (۷۸)

 

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۷۸﴾

و جز پاكان نمي‏توانند آن را مس كنند. (۷۹)

 

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۹﴾

اين چيزي است كه از سوي پروردگار عالميان نازل شده. (۸۰)

 

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۰﴾

آيا اين سخن را (اين قرآن را با اوصافي كه گفته شد) سست و كوچك مي‏شمريد؟ (۸۱)

 

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿۸۱﴾

و به جاي شكر روزيهائي كه به شما داده شده آن را تكذيب مي‏كنيد؟ (۸۲)

 

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿۸۲﴾

پس چرا هنگامي كه جان به گلوگاه مي‏رسد (توانائي بازگرداندن آن را نداريد)؟! (۸۳)

 

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿۸۳﴾

و شما در اين حال نظاره مي‏كنيد (و كاري از دستتان ساخته نيست). (۸۴)

 

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿۸۴﴾

و ما به او نزديكتريم از شما ولي نمي‏بينيد. (۸۵)

 

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿۸۵﴾

اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمي‏شويد، (۸۶)

 

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۶﴾

پس او را بازگردانيد اگر راست مي‏گوئيد. (۸۷)

 

تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۷﴾

اما اگر او از مقربان باشد، (۸۸)

 

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾

در روح و ريحان و بهشت پرنعمت است. (۸۹)

 

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴿۸۹﴾

و اما اگر از اصحاب يمين باشد، (۹۰)

 

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۰﴾

به او گفته مي‏شود: سلام بر تو از سوي دوستانت كه از اصحاب اليمين هستند. (۹۱)

 

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۱﴾

اما اگر او از تكذيب كنندگان گمراه باشد، (۹۲)

 

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴿۹۲﴾

با آب جوشان دوزخ از او پذيرائي مي‏شود! (۹۳)

 

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۹۳﴾

سپس سرنوشت او ورود در آتش جهنم است. (۹۴)

 

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿۹۴﴾

اين همان حق و يقين است. (۹۵)

 

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿۹۵﴾

حال كه چنين است نام پروردگار بزرگت را منزه بشمار. (۹۶)

 

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۹۶﴾

 
 
 سوره واقعه بدون ترجمه فارسي | سوره واقعه با متن عربي
 
 
إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1)
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2)
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (3)
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً (4)
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً (5)
فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثّاً (6)
وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً (7)
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8)
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9)
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)
أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11)
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12)
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (13)
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (14)
عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ (15)
مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)
‏ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (17)
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (18)
لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (19)
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20)
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)
وَحُورٌ عِينٌ (22)
كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23)
جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً (25)
إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً (26)
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)
فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28)
وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (29)
وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (30)
وَمَاء مَّسْكُوبٍ (31)
وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32)
لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33)
وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (34)
إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء (35)
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً (36)
عُرُباً أَتْرَاباً (37)
لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38)
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (39)
وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (40)
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41)
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ (43)
لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45)
وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (46)
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47)
أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49)
لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (50)‏ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51)
لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ (52) فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53)
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54)
فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55)
هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)
نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57)
أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (58)
أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59)
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60)
عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61)
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ (62)
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (63)
أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)
لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65)
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66)
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67)
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ (68)
أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69)
لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71)
أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ (72)
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ (73)
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75)
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)‏
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77)
فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78)
لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (80)
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ (81)
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (84)
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ (85)
فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)
تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (87)
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88)
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89)
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90)
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92)
فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (93)
وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94)
إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95)
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)
 
دانلود pdf سوره واقعه
 
لينكدانلود pdf سوره واقعه
 
ترجمه خالي سوره واقعه:
آن واقعه چون وقوع يابد (1)
[كه] در وقوع آن دروغى نيست (2)
پست‏كننده [و] بالابرنده است (3)
چون زمين با تكان [سختى] لرزانده شود (4)
و كوهها [همگي] ريزه ريزه شوند (5)
و غبارى پراكنده گردند (6)
و شما سه دسته شويد (7)
ياران دست راست كدامند ياران دست راست (8)
و ياران چپ كدامند ياران چپ (9)
و سبقت‏گيرندگان مقدمند (10)
آنانند همان مقربان [خدا] (11)
در باغستانهاى پر نعمت (12)
گروهى از پيشينيان (13)
و اندكى از متاخران (14)
بر تختهايى جواهرنشان (15)
كه روبروى هم بر آنها تكيه داده‏اند (16)
بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مى‏گردند (17)
با جامها و آبريزها و پياله[ها]يى از باده ناب روان (18)
[كه] نه از آن دردسر گيرند و نه بى‏خرد گردند (19)
و ميوه از هر چه اختيار كنند (20)
و از گوشت پرنده هر چه بخواهند (21)
و حوران چشم‏ درشت (22)
مثل لؤلؤ نهان ميان صدف (23)
[اينها] پاداشى است براى آنچه مى‏كردند (24)
در آنجا نه بيهوده‏اى مى‏شنوند و نه [سخنى] گناه‏ آلود (25)
سخنى جز سلام و درود نيست (26)
و ياران راست‏ياران راست كدامند (27)
در [زير] درختان كنار بى‏خار (28)
و درختهاى موز كه ميوه‏اش خوشه خوشه روى هم چيده است (29)
و سايه‏اى پايدار (30)
و آبى ريزان (31)
و ميوه‏اى فراوان (32)
نه بريده و نه ممنوع (33)
و همخوابگانى بالا بلند (34)
ما آنان را پديد آورده‏ايم پديد آوردنى (35)
و ايشان را دوشيزه گردانيده‏ايم (36)
شوهر دوست همسال (37)
براى ياران راست (38)
كه گروهى از پيشينيانند (39)
و گروهى از متاخران (40)
و ياران چپ كدامند ياران چپ (41)
در [ميان] باد گرم و آب داغ (42)
و سايه‏اى از دود تار (43)
نه خنك و نه خوش (44)
اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند (45)
و بر گناه بزرگ پافشارى مى‏كردند (46)
و مى‏گفتند آيا چون مرديم و خاك واستخوان شديم واقعا [باز] زنده مى‏گرديم (47)
يا پدران گذشته ما [نيز] (48)
بگو در حقيقت اولين و آخرين (49)
قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند (50)
آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز (51)
قطعا از درختى كه از زَقُوم است‏ خواهيد خورد (52)
و از آن شكمهايتان را خواهيد آكند (53)
و روى آن از آب جوش مى‏نوشيد (54)
[مانند] نوشيدن شتران تشنه (55)
اين است پذيرايى آنان در روز جزا (56)
ماييم كه شما را آفريده‏ايم پس چرا تصديق نمى‏كنيد (57)
آيا آنچه را [كه به صورت نطفه] فرو مى‏ريزيد ديده‏ايد (58)
آيا شما آن را خلق مى‏كنيد يا ما آفريننده‏ايم (59)
ماييم كه ميان شما مرگ را مقدر كرده‏ايم و بر ما سبقت نتوانيد جست (60)
[و مى‏توانيم] امثال شما را به جاى شما قرار دهيم و شما را [به صورت] آنچه نمى‏دانيد پديدار گردانيم (61)
و قطعا پديدار شدن نخستين خود را شناختيد پس چرا سر عبرت گرفتن نداريد (62)
آيا آنچه را كشت مى‏كنيد ملاحظه كرده‏ايد (63)
آيا شما آن را [بى‏يارى ما] زراعت مى‏كنيد يا ماييم كه زراعت مى‏كنيم (64)
اگر بخواهيم قطعا خاشاكش مى‏گردانيم پس در افسوس [و تعجب] مى‏افتيد (65)
[و مى‏گوييد] واقعا ما زيان زده‏ايم (66)
بلكه ما محروم شدگانيم (67)
آيا آبى را كه مى‏نوشيد ديده‏ايد (68)
آيا شما آن را از [دل] ابر سپيد فرود آورده‏ايد يا ما فرودآورنده‏ايم (69)
اگر بخواهيم آن را تلخ مى‏گردانيم پس چرا سپاس نمى‏داريد (70)
آيا آن آتشى را كه برمى‏افروزيد ملاحظه كرده‏ايد (71)
آيا شما [چوب] درخت آن را پديدار كرده‏ايد يا ما پديدآورنده‏ايم (72)
ما آن را [مايه] عبرت و [وسيله] استفاده براى بيابانگردان قرار داده‏ايم (73)
پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى (74)
نه [چنين است كه مى‏پنداريد] سوگند به جايگاه‏هاى [ويژه و فواصل معين] ستارگان (75)
اگر بدانيد آن سوگندى سخت بزرگ است (76)
كه اين [پيام] قطعا قرآنى است ارجمند (77)
در كتابى نهفته (78)
كه جز پاك ‏شدگان بر آن دست ندارند (79)
وحي اى است از جانب پروردگار جهانيان (80)
آيا شما اين سخن را سبك [و سست] مى‏گيريد (81)
و تنها نصيب خود را در تكذيب [آن] قرار مى‏دهيد (82)
پس چرا آنگاه كه [جان شما] به گلو مى‏رسد (83)
و در آن هنگام خود نظاره گريد (84)
و ما به آن [محتضر] از شما نزديكتريم ولى نمى‏بينيد (85)
پس چرا اگر شما بى‏جزا مى‏مانيد [و حساب و كتابى در كار نيست] (86)
اگر راست مى‏گوييد [روح] را برنمى‏گردانيد (87)
و اما اگر [او] از مقربان باشد (88)
[در] آسايش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود] (89)
و اما اگر از ياران راست باشد (90)
از ياران راست بر تو سلام باد (91)
و اما اگر از دروغزنان گمراه است (92)
پس با آبى جوشان پذيرايى خواهد شد (93)
و [فرجامش] درافتادن به جهنم است (94)
اين است همان حقيقت راست [و] يقين (95)
پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح گوى (96)
 
 
مرتبط:
 
 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۴۵:۴۲ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۴:۲۱:۴۱ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

حذف اكانت تلگرام,ديليت اكانت تلگرام,دليت اكانت تلگرام,پاك كردن اكانت تلگرام,delete account telegram,حذف تلگرام,telegram delete account,ديليت اكانت,لينك ديليت اكانت تلگرام,دليت اكانت,پاك كردن تلگرام,حذف اكانت تلگرام فارسي,سايت حذف اكانت تلگرام,اكانت تلگرام,لينك حذف اكانت تلگرام,ديليت اكانت تلگرام فارسي,آموزش حذف اكانت تلگرام,حذف اكانت تلگرام اندرويد,روش حذف اكانت تلگرام,نحوه حذف اكانت تلگرام,سايت ديليت اكانت تلگرام,حذف اكانت,روش ديليت اكانت تلگرام,نحوه ديليت اكانت تلگرام,telegram deactive,حذف حساب كاربري تلگرام,طريقه حذف اكانت تلگرام,دليت اكانت تلگرام فارسي,چگونه اكانت تلگرام را حذف كنيم,ديليت اكانت كردن تلگرام,آموزش ديليت اكانت تلگرام,ديليت اكانت تلگرام فارسي,حذف اكانت تلگرام اندرويد,سايت حذف تلگرام,ديليت اكانت تلگرام پلاس,ديليت اكانت موبوگرام,ديليت اكانت اينستاگرام,حذف ديليت اكانت تلگرام,حذف دليت اكانت تلگرام

سايت و آموزش حذف و ديليت اكانت تلگرام اندرويد فارسي پلاس در كامپيوتر

حذف و ديليت اكانت تلگرام | حذف و پاك كردن اكانت تلگرام | حذف اكانت تلگرام delete account telegram

دانلود فيلم حذف و پاك كردن اكانت تلگرام (2 فيلم حذف تلگرام و متن آموزشي پاك كردن تلگرام)


حذف و ديليت اكانت تلگرام و لينك دليت اكانت تلگرام delete account telegram

حذف و ديليت اكانت تلگرام در 7 گام ساده

1_به آدرس مقابل كه مرجع رسمي حذف اكانت تلگرام است مراجعه نماييد. https://my.telegram.org/deactivate
2_ شماره موبايل خودتان را وارد كنيد و گزينه Next را بزنيد (اگر ساكن ايران هستيد شماره را با پيشوند ۹۸۸+ وارد نماييد)

3_خب برنامه تلگرام را باز كنيد.يك پسورد از سوي سرورهاي تلگرام برايتان ارسال مي شود كه در مرحله بعد لازمتان مي شود.

4_رمز ارسال شده در مرحله قبل را درون كادر Password وارد نماييد و گزينه Sign in را كليك كنيد.

5_ گزينه Deactivate account را زده و به قسمت بعد برويد (به تازگي اين مرحله ديگر نمي آيد!)
6_در مرحله بعد.گزينه Done را انتخاب كنيد
7_اكنون دو گزينه براي شما نمايش داده مي شود.گزينه Yes، delete my account را انتخاب و اكانت تلگرام خود را براي هميشه حذف كنيد.

حذف و ديليت اكانت تلگرام و لينك دليت اكانت تلگرام delete account telegram

مرتبط:

فهميدن آنلاين بودن در تلگرام در حالت recently

چگونه از بلاك اينستاگرام خارج شويم

نمايش افرادي كه از پروفايل اينستاگرام شما بازديد كرده اند

حذف و ديليت اكانت تلگرام | حذف و پاك كردن اكانت تلگرام | حذف اكانت تلگرام delete account telegram

 

 

سايت و آموزش حذف و ديليت اكانت تلگرام اندرويد فارسي پلاس در كامپيوتر در سايت من و تو اوكي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۱۵:۵۵ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

سريال گوزل چند قسمت است و خلاصه قسمت آخر سريال گوزل فصل دوم و سوم با عكس هاي بازيگران سريال تركي گوزل


قسمت آخر سريال گوزل,قسمت اخر سريال گوزل,سريال گوزل قسمت اخر ,آخرين قسمت سريال گوزل,خلاصه قسمت اخر سريال گوزل

قسمت آخر سريال گوزل,قسمت اخر سريال گوزل,سريال گوزل قسمت اخر,آخرين قسمت سريال گوزل,خلاصه قسمت اخر سريال گوزل

سريال گوزل چند قسمت است و خلاصه قسمت آخر سريال گوزل فصل دوم و سوم با عكس هاي بازيگران سريال تركي گوزل

عوامل سريال گوزل Guzel  يا سريال از هم گسيخته  :

كارگردان سريال گوزل، جودت مركان و نويسنده آن ايلديز تونچ مي باشند.

نام اصلي سريال گوزل، از هم پاشيده ( از هم گسيخته ) مي باشد اما در دوبله پارسي اين سريال، نام آن را به گوزل تغيير داده اند.

سريال تركي گوزل درام از پربيننده ترين و پرطرفدار ترين سريال هاي تركي ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ مي باشد. در ژانر درام و عاشقانه ساخته شده است و از ۱ دسامبر ۲۰۱۴ پخش آن آغاز شده است و هم اكنون نيز در حال پخش است و تا ژوئن ۲۰۱۶۶ پخش آن به پايان خواهد رسيد.

 

بازيگران سريال گوزل

اركان پتكايا (Erkan Petekkaya) بازيگر نقش جهان

ازان (بوراك توزكوپاران) بازيگر نقش اوزان

آلينا بوز (Alina Boz) بازيگر نقش جهان غزل

ليلا تانلار (Leyla Tanlar) بازيگر نقش  ايسو

نورگل يشيلچاي (Nurgül Yeşilçay) بازيگر نقش گوزل

گونش امير (Güneş Emir) بازيگر نقش سولماز

ابرو اوزكان (Güneş Emir) بازيگر نقش دلارا

 

سريال گوزل چند قسمت است:فصل اول 94 فصل دوم 138 فصل 255

 

سريال گوزل قسمت آخر,عكس هاي سريال گوزل و خلاصه قسمت اخر سريال گوزل

سريال گوزل _خلاصه داستان قسمت آخر سريال گوزل Serial و داستان قسمت هاي فصل سوم

داستان قسمت آخر سريال گوزل فصل دومفصل دوم سريال گوزل
سريال گوزل محصول سال 2015 شبكه STARTV تركيه و هم اكنون در حال پخش مي باشد گذشته از اينكه اين سريال بيننده هاي بسياري را براي خود رزرو كرده است سريال برتر در حال حاضر اين كشور مي باشد. داراي داستاني شيرين و درامي به ياد ماندني با حضور چهره هاي سرشناس چون اركان پتك كايا , نورگول يشيلچاي , ابرو ازكان , الينا بوز , تولگا تكين و نوشته بسيار قوي در قالب سناريو مي باشد.

 

خلاصه سريال گوزل

اين سريال داستان دو خانواده اي است كه دختران آنها به علت نام خانوادگي مشابه جا به جا مي شوند. يكي از دو دختر، جانسو دختر جهان و ديلارا گلپينار از ثروتمندان استانبول است٬ و ديگري هازال دختر گلسرن گلپينار است كه شوهرش او را مدت هاست رها كرده است و مجبور است او را به تنهايي بزرگ كند. بعد از 15 سال آن ها متوجه اين جا به جايي مي شوند.

 

خلاصه قسمت اخر سريال گوزل / داستان آخرين قسمت سريال گوزل :
من فقط تو را براي پولت مي خواستم تا مشهور بشم و اسپانسر كارهام بشي و غزل هم چاقو را از روي ميز برمي داره و به پسره مي زنه. معلوم نمي شه كه مي ميره يا نه .فصل بعد مشخص مي شه. دنيز مثل پدرش توي كارهايي خلاف مي افته و جهان اين را مي فهمه و به ايسو مي گه از دنيز دور بشه كه ايسو هم لج مي كنه  وپنهاني با دنيز عروسي مي كنه. فعلا رابطه ي دلارا و هارون خوبه ظاهرا. راحمي با باباي دنيز صحبت مي كنه و توي اين صحبت ها مشخص مي شه كه راحمي به خاطر بدهي هاش مي خواسته دخترش ر ابفروشه كه دخترش يعني خواهر جهان خودكشي مي كنه. راحمي مياد خودكشي كنه كه جهان مي رسه مي خواد اسلحه را از دستش بگيره كه عايشه مي اد توي اتاق و تير به عايشه مي خوره و ظاهرا مي ميره. پس احتمالا فصل بعد درباره ي انتقام گيري عمه ي هارون است كه دو دخترش از طريق جهان كشته شده اند. ظاهرا جانان هم مي خواد با اوزان از كشور خارج شده كه اوزان توي فرودگاه قالش مي زاره و جانان مي مونه با كلي پول تقلبي.

كلا همه چيز معلق مي مونه تا فصل سوم كه به نظر جهان همش بايد توي زندان باشه و يا اينكه دوباره اين خانواده ي از هم پاشيده را به دور هم جمع كنه.سريال تركي گوزل

 

قسمت آخر سريال گوزل

در ابتداي سريال (دانلود فيلم) ، داستان آن به نحوي به تصوير كشيده مي شود تا بيننده احساس سر درگمي نكند . دو دختر كه به علت نام خانوادگي مشابه در دو خانواده با طبقه مالي كاملا متفاوت جا به جا مي شوند . يكي از دو دختر، جانسو دختر جهان و ديلارا گلپينار از ثروتمندان استانبول است٬ و ديگري هازال دختر گلسرن گلپينار است كه شوهرش او را مدت هاست رها كرده است و مجبور است او را به تنهايي بزرگ كند. بعد از ۱۵ سال آن هاا متوجه اين جا به جايي مي شوند.

 

عكس بازيگران سريال گوزل

خلاصه قسمت اخر سريال گوزل

گوزل سريال تركي

قسمت آخر سريال گوزل,قسمت اخر سريال گوزل,سريال گوزل قسمت اخر,آخرين قسمت سريال گوزل,خلاصه قسمت اخر سريال گوزل

خلاصه قسمت اخر سريال گوزل / داستان آخرين قسمت سريال گوزل

 

مرتبط:

دانلود فيلم سينمايي و سريال جديد ايراني و خارجي و كره اي رايگان با لينك مستقيم

بهترين سريال هاي تركي

10 پست پربازديد امروز سايت من و تو اوكي:

براي سفيد شدن پوست صورت سبزه چه بايد كرد

دعاي معراج عكس پروفايل

عكس عاشقانه عكس خفن

فال روزانه اخبار ورزشي

تاريخ امروز خواص زنجبيل

سالاد ماكاروني تعبير خواب مار

قسمت آخر سريال گوزل,قسمت اخر سريال گوزل,سريال گوزل قسمت اخر,آخرين قسمت سريال گوزل,خلاصه قسمت اخر سريال گوزل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۲۴:۵۵ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 47
دیروز : 24
افراد آنلاین : 1
همه : 954
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
سئو کار حرفه ای / ملک یاب / خرید و فروش اکانت بازی / ساخت سردخانه  
سردخانه / خرید بک لینک / رزرو هتل / ترجمه تخصصی /
وکیل پایه یک دادگستری / هاست ارزان / شیرازچت|چت روم شلوغ / تورسریلانکا